Written by Super User
Category:

ปีงบประมาณ 2564

 EB 1  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 2  หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 

EB 3  หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

 

EB 4  หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2564

 

EB 5  หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

 
 

EB 7  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

 • 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

 • 2. คำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 • 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 • 4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 • 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
 

EB 8  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานฯ

 

EB 9  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมฯ

 • 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

 • 2. โครงการอบรม

  • 3. รายชื้อผู้เข้าร่วมการอบรม

  • 4. บันทึกข้อความเสนอรายงานการอบรม

  • 5. รายงานการอบรม

  • 6. ภาพกิจกรรมการอบรม

  • 7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 
 
 

EB 11  หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

 

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

 
 
 

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

 
 
 
 
 

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี

 
 

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

 
 

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

 
 

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
 

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"

 
 

EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG..."

 
 

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานฯ

 

Written by Super User
Category:

                             

 ปีงบประมาณ 2563

ITA 2563

ดัชนีความโปร่งใส   
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง   
 EB 1  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)   
         1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตินำเผยแพร่ข้อมูล download  
         1.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ download
         1.3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2562 download
         1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ download
      
1.5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ download
      1.6 PRINT SCREEN 
 
 EB 2  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
          2.1 บันทึกข้อความ ลงนาม/ข้อสั่งการ และขอขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์  download
          2.2 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการที่มีลักษณะคำสั่งโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน download
          2.3.1 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
                - บันทึกข้อความลงนามสั่งการ/และขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์   download            
                - กรอบแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง download 
                - หนังสือแจ้งอนุมัติแผนปีงบประมาณ 2563 download 
                - เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามมาตรา 11  download 
                - แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ  2563 download 
                - คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ/ปลดประกาศ download 
                - ภาพถ่ายปิดประกาศแผน ณ หน่วยงาน download  
                - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ download 
          2.3.2 การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
                - รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินงบลงทุน download 
                - รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62 -ธ.ค.62 download 
                - รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.63 -มี.ค.63 download 
                - รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.63 -มิ.ย.63 download 
                - รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.63 -ก.ย.63 download 
                - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ download 
          2.3.3  มีการป้องกันการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศฯ
                - บันทึกข้อความ ลงนาม/ข้อส่งการ และขอขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ download 
                - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
                  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 download
                - แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน download

                - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ download
                - หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ชุดที่ 1 download

                - หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ชุดที่ 2 download          
 
 EB 3   หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
          3.1 หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง โครงการวงเงิน 5,000.00 บาท ขึ้นไป
          download

          3.2 หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง โครงการวงเงินสูงสุด  download
          3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ download 
          3.4 PRINT SCREEN        
 
 EB 4   หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
          4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ/สั่งการและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์  download
          4.2 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ  2563(สขร.1)
             4.2.1 สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2562 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) download 
             4.2.2 สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2562 (กลุุ่มงานเทคนิคการแพทย์) download
             4.2.3 สขร.1 ประจำเดือนพฤษจิกายน 2562 (กลุ่มการพยาบาล) download
             4.2.4 สขร.1 ประจำเดือนพฤษจิกายน 2562 (กลุุ่มงานเทคนิคการแพทย์)  download
             4.2.5 สขร.1 ประจำเดือนพฤษจิกายน 2562 (กลุุ่มงานทันตกรรม)  download
             4.2.6 สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2562 (กลุุ่มงานเทคนิคการแพทย์) download
             4.2.7 สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2562 (กลุุ่มงานทันตกรรม) download
             4.2.8 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม  2563 (กลุุ่มงานเทคนิคการแพทย์)  download
             4.2.9 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม  2563 (กลุ่มการพยาบาล) download 
             4.2.10  สขร.1 ประจำเดือนมกราคม  2563 (กลุุ่มงานทันตกรรม) download
          4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์  download         
 
 ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม   
EB 5   หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร  
          5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          5.2 แผนปฏิบัติและโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          5.3 รายงานการประชุม/โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          5.4 รายงานการประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนอนงานตรวจตาเบาหวาน download
          5.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการ ขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ download 
          5.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
EB 6   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่  
          6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          6.2 แผนปฏิบัติและโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          6.3 รายงานการประชุม download
          6.4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก download           
          6.5 ภาพถ่ายกิจกรรม คัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          6.6 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการ ขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ download 
          6.7 download
          6.8  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมใน download  

          6.9  บันทึกข้อความแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการเฝ้าติดตามภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน download         
          6.9  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  download
 
 EB 7  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่  
          7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          7.2 แผนปฏิบัติและโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          7.3 รายงานการประชุม download
          7.4 ภาพถ่ายกิจกรรม คัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          7.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการ ขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ download 
          7.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download   

          7.7 บันทึกข้อความแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการเฝ้าติดตามภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน download
          7.8  รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ download 
          7.9  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  download
 
 ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล   
 EB 8   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
 
          8.1 บันทึกข้อความการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ download
          8.2 มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ้่นเว็บไซต์หน่วยงาน download
          8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน download
          8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ download
          8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download 
 
 EB 9  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  
          9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
              9.1.1  ผู้บริหารหน่วยงาน download
              9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร download
              9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน download 
              9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง download
              9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH download 
              9.1.6 ยุทธศาสตร์ download
              9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน download
              9.1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 download
              9.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) download
          9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน download

          9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลกสนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี download
          9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ   ประจำปีของหน่วยงาน download
           9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ download

           9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน download
           9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
                9.7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา download
                9.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี download
                9.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง download
                9.7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ download
                9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) download
          9.8 มาตรฐาน หรือคู่มือการปฎิบัติงาน download
          9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ download
          9.10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
ดัชนีความรับผิดชอบ   
 ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ    
 EB 10   หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี  
          10.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  download
          10.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563  download         
          10.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 EB 11   หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)  
          11.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562  download
          11.2 สรุปโครงการที่จัดทำโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ปีงบประมาณ 2562  download 
          11.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download  
 
 EB 12   หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
          12.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563  download
          12.2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 download 
          12.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่    
 EB 13   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  
          13.1 บันทึกข้อความลงนามขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ download
          13.2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน download
          13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน download
          13.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร download
          13.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน download
 
 EB 14   หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ  
          14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ download
          14.2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมิลผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
            รอบที่ 1 download
                      รอบที่ 2 download
          14.3 ภาพถ่ายประกอบ download
 
 ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   
 EB 15   หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  
          15.1 บันทึกข้อความประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลรัษฎา download
          15.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด download
          15.3 ภาพถ่ายประกอบ download
          15.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ download
 
 ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน   
 EB 16  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน  
          16.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ download         
          16.2 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลรัษฎา download

          16.3 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลรัษฎา download
          16.4 บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลรัษฎา download
          16.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download 
 
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน   
 ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน   
 EB 17  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  
          17.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ขอสั่งการ download
          17.2 มาตรการป้องกันการรับสินบน/คู่มือการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน download
          17.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน download
          17.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน download
          17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร   
 ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต    
 EB 18   หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  
          18.1  บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ และบันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน download
          18.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมในการบริหารจัดการภาครัฐ โรงพยาบาลรัษฎาจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2563  download 
          18.3 ภาพกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม download
          18.4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการฯ  download
          18.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 EB 19   หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่  
         19.1  กลุ่มต้นไม้กวาดตรวจสอบการบริหารงานของโรงพยาบาลรัษฎา download
         19.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA) download
         19.3 ภาพกิจกรรมของกลุ่มต้นไม้กวาดตรวจสอบการบริหารงานของโรงพยาบาลรัษฎา download

         19.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
 EB 20   หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
          20.1  ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน download
          20.2  วิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 download 

          20.3  รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน download
          20.4  รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง download
          20.5 รายงานการประชุม download          
          20.6  ภาพถ่ายประกอบการประชุม download

          20.7  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 EB 21   หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
           21.1  คำสั่งคณะกรรมการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัิตงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน download 
           21.2  รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ download 
           21.3  คู่มือการปฏิบัิตงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ รพ.รัษฎา พ.ศ.2563 download
           21.4  แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัิตงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน download

           21.5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 EB 22   หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่  
          22.1  หลักฐานการจัดประชุม / แลกเปลี่ยนความรู้ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน download   
          22.2  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม download
          22.3  ภาพถ่ายประกอบการประชุม download
          22.4  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
 EB 23  หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง  
          23.1 โครงการ/แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                  และโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข download

          23.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติในโครงการ/แผนปฏิบัติการ  download
          23.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 EB 24   หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง  
          24.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
                    ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 ใน 2 ไตรมาส  download

          24.1.2 บันทึกข้อความเสนอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการป้องกัน
                     ปราบปรามการทุจริตฯ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์  download

          24.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
          24.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
                    ในผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ใน 2 ไตรมาส  download
          24.2.2 บันทึกข้อความเสนอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนา
                     คุณธรรมจริยธรรมในผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์  download
          24.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน   
 ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ  
 EB 25   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
          25.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและทีมดูแลต่อเนื่องที่บ้าน อำเภอรัษฎา ที่2/2563 download
          25.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน download
          25.3 ภาพการประชุมชี้แจงวาระการประชุมทีมHHCร่วมกับภาคีเครือข่าย21พย.2562 download 
          25.4 หนังสือแจ้งเวียนรับทราบและถือปฎิบัติมาตรฐาน download
          25.5 ภาพรับทราบและนำมาตรฐานถือปฎิบัติ download
          25.6 คู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งต่อและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน(HHC) download
          25.7 บันทึกข้อความคู่มือแนวทางการส่งต่อและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน download
          25.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลงานพัสดุผ่าน website download 
          25.9 บันทึกข้อความมาตรการ กลไก  การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
          25.10 ประกาศโรงพยาบาลรัษฎาเรื่องมาตรการ กลไก การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                   พัสดุ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          25.11 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ  หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          25.12 หลักฐานการประชุมชี้แจงสื่อสารทำความเข้าใจให้ทั่วทั้งองค์กรของงานพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
          25.13 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนการรับคู่มืองานพัสดุจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          25.14 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม  และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้า 
                    หน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          25.15 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
 
 EB 26   หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้  

          26.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานคลินิกสุขภาพเด็กดีมีคุณภาพ/ระยะเวลาที่ใช้(ฉบับปรับปรุง)  download
          26.2 ตารางการให้บริการหน่วยงานเวชกรรมฟื้นฟู download
          26.3 ขั้นตอนระบบบริการหน่วยงานเวชกรรมฟื้นฟู/ระยะเวลาที่ใช้  download
          26.4 ตารางการให้บริการกลุ่มงานแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก  download
          26.5 ขั้นตอนการให้บริการแพทย์แผนไทย/ระยะเวลาที่ใช้ download
          26.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download

 

 

Written by Super User
Category:

ITA ปีงบประมาณ 2562

ITA 2562

ดัชนีความโปร่งใส   
 ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
 
 EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
 
          1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตินำเผยแพร่ข้อมูล download 
          1.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
          1.3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 download
          1.4 การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลรัษฎา download
 
 EB 2  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 

          2.1 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่  download
          2.2 บันทึกข้อความขออนุญาติปิดประกาศและปลด download
          2.3 การมอบอำนาจปฏิบัติแทนผู้ว่าราชการจังหวัด download
          2.4 แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง download
          2.5 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุข download
          2.6 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน download
          2.7 แบบแสดงความบริสุทธ์ใจวงเงินไม่เกิน 100,000 download
          2.8 แบบแสดงความบริสุทธ์ใจวงเงินเกิน 100,000 download
          2.9 กรอบแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง download

           2.10 หนังสือจัดสรรงบประมาณ download
           2.11 แผนรายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562 download
           2.12 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้รับหนังสือแจ้งการสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 download
          2.13 แผนการจัดซื้อยา จำนวน 364 รายการ download
          2.14 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 12 รายการ และวัสดุทันตกรรม จำนวน 191 รายการ download
          2.15 แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 48 รายการ แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 92 รายการ download
          2.16 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 86 รายการ และ แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 231 รายการ download
          2.17 หลักฐานการจ่ายเงินค่าจัางกำจัดขยะติดเชื้อ download
          2.18 หลักฐานการจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ download

 
 EB 3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
          3.1 ภาพถ่ายหน้าจอของกรมบัญชีกลางการจัดซื้อจัดจ้าง download
          3.2 ภาพถ่ายหน้าจอของกรมบัญชีกลางการจัดซื้อจัดจ้าง download
          3.3 ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารห้องคลอด download
          3.4 โครงการจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยใน download  

 
 EB 4  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
 
          4.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล download
          4.2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน เทคนิคการแพทย์ download
          4.3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน ทันตกรรม ต.ค. 2561 download
          4.4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน ทันตกรรม พ.ย.2561 download
          4.5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน เทคนิคการแพทย์  พ.ย.2561 download
          4.6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล  ธ.ค.2561 download
          4.7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ธ.ค.2561 download
          4.8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน ทันตกรรม  ธ.ค.2561 download
          4.9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน เทคนิคการแพทย์  ธ.ค.2561 download
          4.10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล  ม.ค. 2562 download
          4.11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน ทันตกรรม  ม.ค. 2562 download
          4.12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน เทคนิคการแพทย์  ม.ค. 2562 download
          4.13 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล ก.พ.2562 download
          4.14 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน ทันตกรรม  ก.พ.2562 download
          4.15 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน เทคนิคการแพทย์  ก.พ.2562 download

 
 ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม
 
 EB 5  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร  
          5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          5.2 แผนปฏิบัติและโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          5.3 รายงานการประชุม/โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          5.4 รายงานการประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนอนงานตรวจตาเบาหวาน download
          5.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการ ขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ download
          5.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 EB 6  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่  
          6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          6.2 แผนปฏิบัติและโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          6.3 รายงานการประชุม download
          6.4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก download          
          6.5 ภาพถ่ายกิจกรรม คัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          6.6 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการ ขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ download
          6.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
            6.8  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมใน download  
          6.9  บันทึกข้อความแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการเฝ้าติดตามภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน download
 
 EB 7  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่  
          7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          7.2 แผนปฏิบัติและโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          7.3 รายงานการประชุม download
          7.4 ภาพถ่ายกิจกรรม คัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          7.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการ ขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ download
          7.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
  
          7.7 บันทึกข้อความแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการเฝ้าติดตามภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน download
          7.8  รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ download 
          7.9 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ download
 
 ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล  
 
 EB 8  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 
          8.1 บันทึกข้อความการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ download
          8.2 มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ้่นเว็บไซต์หน่วยงาน download
          8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน download
          8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ download
          8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download

 
 EB 9  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  

         9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
              9.1.1  ผู้บริหารหน่วยงาน download
              9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร download
              9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน download
              9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง download
              9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH download
              9.1.6 ยุทธศาสตร์ download
              9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน download
              9.1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 download
              9.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) download
           9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน download
          9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลกสนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี download
          9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ   ประจำปีของหน่วยงาน download
           9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ download
           9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน download
           9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
                9.7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา download
                9.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี download
                9.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง download
                9.7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ download
                9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) download
          9.8 มาตรฐาน หรือคู่มือการปฎิบัติงาน download

          9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ download
          9.10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download

 
 ดัชนีความรับผิดชอบ   
 ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ  
 

 EB 10  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 
            10.1 บันทึกขอความอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  download
          10.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  download         
          10.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 

 EB 11  หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

 
          11.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561  download
          11.2 สรุปโครงการที่จัดทำโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ปีงบประมาณ 2561  download 
          11.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download  
 
 EB 12  หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
          12.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี  download
          12.2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี  download 
          12.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
 
 EB 13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  
          13.1 บันทึกข้อความลงนามขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ download
          13.2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน download
          13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน download
          13.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร download
          13.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน download
 
 EB 14  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ  
          14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ download
          14.2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมิลผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน download
          14.3 ภาพถ่ายประกอบ download
 
 ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 
 EB 15  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  
          15.1 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร download
          15.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน 
 
 EB 16  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน  
          16.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ download         
          16.2 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลรัษฎา download

          16.3 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลรัษฎา download
          16.4 บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลรัษฎา download
          16.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download 
  
 
 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน   
 ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน 
 
 EB 17  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  
          17.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ขอสั่งการ download
          17.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หนวยงานกำหนด download
          17.3 บันทึกข้อความแจ้งเวียน download
          17.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ download
          17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร   
 ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต 
 
 EB 18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  
          18.1  บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ download
          18.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม  download1   download2
          18.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 EB 19  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่  
         19.1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ download
         19.2 วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงาน แผนการทำงาน download
         19.3 รายงานการประชุม download

         19.4 รูปภาพการจัดตั้งกลุ่มไลน์ download
         19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
 EB 20  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
          20.1  ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน download
          20.2  วิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน download 
          20.3  รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน download
          20.4  รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง download
          20.5  ภาพถ่ายประกอบการประชุม download
          20.6  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 EB 21  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
           21.1  คำสั่งคณะกรรมการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัิตงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน download 
           21.2  รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ download 
           21.3  คู่มือการปฏิบัิตงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ รพ.รัษฎา พ.ศ.2562 download
           21.4  แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัิตงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน download
           21.5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 EB 22  หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่  
          22.1  หลักฐานการจัดประชุม / แลกเปลี่ยนความรู้ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน download   
          22.2  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม download
          22.3  ภาพถ่ายประกอบการประชุม download
          22.4  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
 EB 23  หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง  
          23.1 โครงการและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมในการบริหารจัดการภาครัฐ download
          23.2 หนังสือเสนอผู้บริหารขออนุมัติลงนาม download
          23.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 EB 24  หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง  
          24.1 1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562  download

          24.2 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบและอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ download
          24.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 
 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน   
 ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
 
 EB 25  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
          25.1 งานพัสดุ บันทึกข้อความมาตรการ กลไก การตรวจสอบ download
          25.2 งานพัสดุ ประกาศมาตรการ กลไก การตรวจสอบ download
          25.3 งานพัสดุ แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานพัสดุ download 
          25.4 งานพัสดุ CHECK LIST เอกสารพัสดุวงเงินไม่เกิน 100,000.00 download
          25.5 งานพัสดุ หลักฐานการประชุมชี้แจง download
          25.6  งานพัสดุ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกรอบแนวทาง download
          25.7 งานพัสดุ ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมประชุมกรอบแนวทาง download
          25.8 งานพัสดุ หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน download
          25.9 งานพัสดุ บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม download
          25.10 งานพัสดุ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลงานพัสดุผ่าน website download
          25.11 งานวัณโรค บันทึกข้อความมาตรการ กลไก การตรวจสอบ 
download
          25.12 งานวัณโรค มาตรการ กลไก การตรวจสอบ download
          25.13 งานวัณโรค คู่มือการดูแลผู้ป่วยวัณโรค download
          25.14 งานวัณโรค ระเบียนวาระการประชุม download
       
25.15 งานวัณโรค  แบบฟอร์มแจ้งเวียนหนังสือราชการ download   
          25.16 งานวัณโรค แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website download
 
 EB 26  หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้  
            26.1 บันทึกข้อความ  download
          26.2 แนวทางการมารับบริการงานทันตกรรม download
          26.3 แนวทางปฎิบัติในการส่งต่อเยี่ยมบ้าน  download
          26.4 ขั้นตอนการให้บริการ  download
          26.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
   
   
 
 
Written by Super User
Category:

ITA ปีงบประมาณ 2561

 • คำสั่งคณะกรรมการ ITA โรงพยาบาลรัษฎา

EB 1 การมีส่วนร่วมภาระกิจหลัก

 • การประชุมภาคีเครือข่ายรัษฎา

EB 2 คู่มือการปฏิบัติงานภาระกิจหลัก

 • คู่มือปฏิบัติงานหมอครอบครัว โรงพยาบาลรัษฎา ปี2561

EB 3 มีการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลักด้วยความเป็นธรรม

 • คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก

 • สรุปผลดารดำเนินงาน หมอครอบครัว ปีงบประมาณ 2561

EB 7 ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

 • คำสั่งจัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์

 • คู่มืองานประชาสัมพันธ์

 • ตารางการให้บริการของโรงพยาบาลรัษฎา

 • บทบาทอำนาทหน้าที่ของโรงพยาบาลรัษฎา

 • แผ่นพับบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลรัษฎา

EB 8 เรื่องร้องเรียน

 • คณะกรรมการการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ชมเชย

 • คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน

 • ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

 • รายงานผลการร้องเรียน ไตรมาส 1

EB 9 ผลประโยชน์ทับซ้อน

 • คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลรัษฎา

 • มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย

 • รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการกำหนดแนวทาง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

 • รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561

 • แนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

EB 10 การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต(แผน)

 • คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลรัษฎา

 • ผลการวิเคราะห์แผนปี 2560

 • รูปประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

 • แผน ITA 2561

 • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลรัษฎาประจำปี 2561

EB 11 การรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงาน(ชมรม)

 • รายงานการประชุมชมรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

 

โรงพยาบาลรัษฎา 11 หมู่ 6 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160 โทร.0-7528-6237 Fax.0-7528-6238

 

Written by Super User
Category:

 ตึกพิเศษ อาคารสำคัญ  แก้วสมบูรณ์ โรงพยาบาลรัษฎา

เปิดบริการทั้งหมด 23 ห้อง ราคา 1,300 บาท 

ตึกพิเศษ อาคารสำคัญ  แก้วสมบูรณ์ โรงพยาบาลรัษฎา 

ห้อง V.I.P เปิดบริการทั้งหมด 2 ห้อง ราคา 1,800 บาท 

 

 อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

           

          - บริการฟรี ชุดผู้ป่วย และน้ำดื่ม ทุกวัน

          - เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพัก ได้แก่  แอร์ ตู้เย็น

            โทรทัศน์มีระบบเคเบิล 

          - มีระบบเรียกเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ที่หัวเตียง 

          - มีสัญญาณ wifi ฟรี

 

รายการ TV เพื่อสุขภาพ

djembed

 

 

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสอบราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

Design by: www.diablodesign.eu